Solaria, salony masażu i salony odchudzające oraz wyspy w galeriach handlowych zamknięte w kolejnych województwach. Są również zmiany w zwolnieniach z obowiązku noszenia maseczek.

W ostatnich dniach pojawiły się dwa nowe rozporządzenia, zmieniające zasady epidemicznych obostrzeń, konkretnie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) – będę je nazywać „pierwszym rozporządzeniem”,

i

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) – będę je nazywać „drugim rozporządzeniem”.

Ograniczenia w województwie pomorskim – od 13.03

W pierwszym rozporządzeniu restrykcje obowiązujące dotychczas na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (opisałam je dokładnie w tym artykule) rozszerzono na kolejne województwo – pomorskie:

7) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego.”

W województwie pomorskim ograniczenia będą obowiązywać od soboty, 13.03:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Kolejny wyjątek od obowiązku noszenia maseczek

Mamy również zmianę dotyczącą obowiązku zakrywania nosa i ust wyłącznie przy wykorzystaniu maseczek (ten temat opisałam w tym artykule).

Do listy osób, które są zwolnione z tego obowiązku, dodano osoby cierpiące na zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia:

5) w § 25:
a) w ust. 3 w pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;”,
b) w ust. 6 po wyrazach „ust lub nosa” dodaje się przecinek i wyrazy „lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia”;

Ograniczenia w województwie mazowieckim i lubuskim – od 15.03

Drugie rozporządzenie rozszerza wspomniane wcześniej restrykcje na dwa kolejne województwa: mazowieckie i lubuskie.

1) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa:
1) warmińsko-mazurskiego;
2) pomorskiego;
3) mazowieckiego;
4) lubuskiego.”;

Te zmiany wchodzą w życie od poniedziałku, 15 marca:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

Podsumowanie aktualnych restrykcji dla salonów beauty:

Wprowadzone zmiany najlepiej podsumować tradycyjną już tabelką:

Więcej informacji…

  • W TYM artykule znajdziesz szczegółowy opis restrykcji, które obowiązują/za chwilę będą obowiązywać w 4 województwach, a także zasady obowiązujące w pozostałych regionach kraju.
  • W TYM artykule znajdziesz informacje na temat obowiązku zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczek.

Oba artykuły zostały już zaktualizowane o informacje pochodzące z omawianych rozporządzeń.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :