Dziś (26.02) późnym wieczorem pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń, które będą obowiązywać od soboty 27.02. Które salony będą mogły pracować?

W dniu 12.03.2021 artykuł został zaktualizowany w związku z pojawieniem się kolejnych obostrzeń, które będą obowiązywać od 13.03 i 15.03.

W artykule znajdziesz zasady funkcjonowania dla:

  • siłowni, klubów i centrów fitness,
  • solariów, salonów masażu, salonów odchudzających,
  • salonów kosmetycznych i fryzjerskich poza galeriami handlowymi,
  • salonów tatuażu i piercingu,
  • salonów kosmetycznych i fryzjerskich w galeriach handlowych – w lokalach i na wyspach
  • targów, kongresów i konferencji.

W stosunku do tego, co było nam znane do tej pory, teraz mamy do czynienia z podziałem na:

  • teren całego kraju, w którym obowiązują określone w rozporządzeniu obostrzenia,
  • obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na którym obowiązują dodatkowe, również określone w rozporządzeniu obostrzenia.

W związku z tym całe rozporządzenie zostało napisane od nowa. Jeśli nie śledzisz na bieżąco, to zwykle jest tak, że wprowadzają jakąś “nową strategię”, piszą nowe, długaśne rozporządzenie (ostatnie ma 33 strony) i ono sobie przez dłuższy czas funkcjonuje. W międzyczasie pojawia się kilka “rozporządzeń zmieniających rozporządzenie”, gdzie sobie korygują jakieś drobiazgi, zmieniają niektóre punkty…

Zakażenia rosną – “zmiana strategii” no i piszą nowe rozporządzenie od podstaw, które później znowu jakiś czas działa to w analogiczny sposób… Piszę o tym dlatego, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że zasady, które  opiszę w tym artykule, zostaną z nami na dłużej. Będą się pewnie zmieniać detale, a także lista województw zaliczanych do obszarów “szczególnie zagrożonych” itd., ale całość koncepcji pewnie zostanie. Przynajmniej tak to wyglądało przez ostatni rok.

Ok, przejdźmy do omówienia zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik).


I. Zasady obowiązujące na terenie całego kraju

Obowiązują na terenie całego kraju, ale na obszarach szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 obowiązują jeszcze dodatkowe obostrzenia. Zerknij więc na aktualną listę tych obszarów szczególnie zagrożonych i jeśli:

  • Twojego województwa nie ma na tej liście – obowiązują Cię tylko zasady dla całego kraju (punkt 1),
  • Twoje województwo jest na tej liście – musisz się stosować do przepisów obowiązujących na terenie całego kraju (punkt 1) i do dodatkowych restrykcji dla obszarów szczególnie zagrożonych (punkt 2) – te drugie mają pierwszeństwo.

To tak, jakby był np. regulamin całej szkoły i dodatkowo regulamin dla Twojej klasy. Musisz się stosować do jednego i do drugiego, ale jeśli regulamin klasy czegoś zabrania, to nie można i koniec. Nawet jeśli w regulaminie całej szkoły napisano, że można. Regulamin klasy jest dla Ciebie ważniejszy.

Tłumaczę to tak dokładnie, bo jak wspomniałam, wydaje mi się, że te zasady zostaną z nami na dłużej i że będzie się zmieniać jedynie lista województw szczególnie zagrożonych (może podzielą tak jak kiedyś na powiaty?). Wtedy oczywiście dopiszę odpowiednią informację do tego artykułu. W tej chwili (26.02) na liście województw szczególnie zagrożonych mamy tylko jedno województwo: warmińsko-mazurskie. 

Zatem raz jeszcze, zasady obowiązujące na terenie całego kraju są następujące:


1. Siłownie i kluby fitness

Nadal zakaz działalności z malutkimi wyjątkami:

§ 9. 1. Do dnia 14 marca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.


2. Solaria, salony odchudzające i salony masażu

Niedawno odblokowane, nadal mogą pracować:

3. Do dnia 14 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

Przypomnę, czego dotyczy PKD 96.04.Z:

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.


3. Salony kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

Tutaj bez zmian – mogły i nadal mogą pracować:

23. Do dnia 14 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.


4. Targi, kongresy, konferencje

Mogą być organizowane, ale wyłącznie online:

20. Do dnia 14 marca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


II. Zasady obowiązujące na obszarach szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Aktualnie (27.02) dodatkowe ograniczenia dotyczą wyłącznie województwa warmińsko-mazurskiego:

§ 27. 1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego.


AKTUALIZACJA (12.03.2021): w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) do listy dodano kolejne województwo: pomorskie.

7) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego.”

W województwie pomorskim ograniczenia będą obowiązywać od soboty, 13.03:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.


W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) do listy dodano kolejne dwa województwa: mazowieckie i lubuskie.

1) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są obszary województwa:
1) warmińsko-mazurskiego;
2) pomorskiego;
3) mazowieckiego;
4) lubuskiego.”;

Te zmiany wchodzą w życie od poniedziałku, 15 marca:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.


1. Zamknięte baseny, zakaz działalności dla solariów, salonów odchudzających i salonów masażu

Niestety w strefach szczególnie zagrożonych wraca zakaz działania solariów, salonów masażu, salonów odchudzających i basenów – tych ostatnich z małymi wyjątkami:

§ 28. 1. Do dnia 14 marca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) basenów, z wyłączeniem basenów:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

2) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).


2. Zamknięte hotele

Jeśli prowadzisz działalność przy hotelu, to problemem może być fakt, że w strefach szczególnie zagrożonych został wprowadzony zakaz działania hoteli. Mamy co prawda sporo wyjątków (aż 36) od tego zakazu, ale są to raczej wyjątki związane z wyjazdami służbowymi szczególnie istotnych zawodów. Nie ma więc raczej co liczyć na jakikolwiek ruch turystów.


3. W galeriach handlowych zakaz działania dla wysp

Podobnie jak w przypadku jesiennych (chyba, bo już naprawdę ciężko to wszystko odtworzyć) restrykcji, w galeriach handlowych będą mogły działać jedynie salony znajdujące się w lokalach usługowych. Działalność usługowa na wyspach jest zakazana. Co prawda trochę się to kłóci z tym, że kosmetyczna działalność usługowa jest dozwolona, ale przy poprzednich restrykcjach raczej było to interpretowane właśnie tak, że salony na wyspach nie mogą pracować. W przypadku wątpliwości najlepiej skonsultować się z prawnikiem. 

14. Do dnia 14 marca 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

(…)

3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.


III. Podsumowanie obostrzeń dla salonów beauty

Podsumowanie z dnia 26.02.2021:


AKTUALIZACJA: Podsumowanie z dnia 12.03.2021:


IV. Maseczki zamiast przyłbic

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku dni, od soboty (27.02) nie będzie już można zakrywać nosa i ust wyłącznie przyłbicami lub częściami garderoby. Jedyną akceptowaną opcją będą maseczki. Szczegóły zapisów nowego rozporządzenia dotyczących zasłaniania nosa i ust znajdziesz w TYM artykule. 

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :