Zobacz, jakie informacje i materiały przesłałam do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W ostatnim artykule (klik) opisałam ostatnie spotkanie z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, na którym przedstawiłam Radzie naszą sprawę. Ustaliliśmy, że przed kolejnym spotkaniem prześlę Radzie dodatkowe materiały dotyczące planowanych regulacji prawnych, które mogą przyczynić się do wprowadzenia zakazu wykonywania niektórych zabiegów w gabinetach kosmetycznych i kosmetologicznych.


Poniżej widzisz pełną treść wiadomości, którą wysłałam do Rady Przedsiębiorców:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ustaleń z ostatniego połączonego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Systemu Ochrony Zdrowia wraz z Zespołem Roboczym ds. Współpracy Nauki z Biznesem na temat “Zastrzeżeń wykonywania niektórych zabiegów kosmetologicznych tylko przez lekarzy”, przesyłam odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelacje dotyczące regulacji kosmetologii i medycyny estetycznej oraz inne ważne materiały.

1. Interpelacje

Poniżej wklejam linki do interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia:

Interpelacja 1: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CCCJQT&view=S
Odpowiedź MZ: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCD7H7H/%24FILE/i32033-o1.pdf

Interpelacja 2: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CCY9SB&view=S
Odpowiedź MZ: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCD7H7V/%24FILE/i32459-o1.pdf

Interpelacja 3: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CDACSU&view=null
Odpowiedź MZ: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCDQH5P/%24FILE/i32775-o1.pdf

Interpelacja 4: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CD8HE9&view=null
Odpowiedź MZ: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCDPCVJ/%24FILE/i32748-o1.pdf

Interpelacja 5: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CD3GY2&view=S
Odpowiedź MZ: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCDMH2W/%24FILE/i32642-o1.pdf

2. Kluczowe fragmenty interpelacji

Jest tego sporo, dlatego zachęcam również do zapoznania się z moimi dwoma artykułami, w których analizuję, omawiam, wskazuję nieścisłości i komentuję z naszej perspektywy kluczowe fragmenty wszystkich powyższych interpelacji:

– artykuł z pierwszą częścią: https://gabinetodzaplecza.pl/ministerstwo-zdrowia-oficjalnie-o-trwajacych-pracach-zwiazanych-z-regulacja-zawodow/
– artykuł z drugą częścią: https://gabinetodzaplecza.pl/kolejne-interpelacje-poslow-w-naszej-sprawie-co-odpisalo-ministerstwo-zdrowia/

3. Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia – kosmetologom odmówiono udziału

Chciałabym również zwrócić Państwa uwagę na bardzo nieprzyjemną dla nas sytuację. W dniu 9 czerwca odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Temat posiedzenia był następujący: “Rozpatrzenie informacji na temat stosowania wyrobów medycznych w medycynie estetycznej” i nie miał wiele wspólnego z tym, co miało miejsce na komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji i wypowiedzi licznych przedstawicieli organizacji lekarskich, głównie na temat tego, jakich zabiegów należy kosmetologom zakazać.

Następnie dyskutowano na ten temat w gronie lekarzy i posłów – głównie o tym, co kosmetolodzy robić powinni, czego nie, na temat możliwych konsekwencji wprowadzenia takich regulacji itd. Video z posiedzenia jest dostępne tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E104195BC19B270DC125885400318C55

Kluczowe jest to, że reprezentująca kosmetologów Koalicja dla bezpieczeństwa i rozwoju kosmetologii, w skład której wchodzą m.in. organizacje branżowe działające w naszym imieniu, czyli Izba Kosmetologów i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” wnioskowała o możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu tej komisji i odmówiono jej tego. Zdjęcie pisma z odmową można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/stowarzyszeniekosmetyczne/posts/pfbid02QTW4mnTG7sxH2812mSU4kiyNpZDM1fYDnfU7ssLc66hhWcXk5fvQdS6pW4RSvTFel

To naprawdę niepokojące, że w dyskusji, która dotyczyła tak dużej grupy zawodowej, nie brał udziału nikt reprezentujący tę grupę zawodową. Tym bardziej że nie wynika to z przeoczenia, tylko ze świadomej odmowy.

4. Ilu gabinetów będą dotyczyły ewentualne regulacje?

Zachęcam również do zapoznania się z pierwszą częścią ankiety, którą wypełniło 760 właścicieli gabinetów. Wynika z niej m.in. że aż 96% gabinetów wykonuje zabiegi, które mogłyby zostać objęte zakazem. Opracowanie: https://gabinetodzaplecza.pl/ile-gabinetow-wykonuje-zabiegi-ktore-moga-zostac-zakazane/

W najbliższych dniach opracuję kolejne części, w których pojawi się więcej informacji na temat skutków finansowych i konsekwencji dla rynku pracy.

5. Kosmetologia jako zawód medyczny?

Kolejny ważny materiał dotyczy projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, w którym nie znalazł się zawód kosmetologa.

Dokonałam przeglądu zawodów medycznych i okazuje się, że:
kosmetolog jest jedynym zawodem z grupy „specjaliści do spraw zdrowia” (“Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”) pracującym bezpośrednio z ciałem człowieka, który nie ma żadnych widoków na zostanie zawodem medycznym,
– podobnie wygląda to w kontekście edukacji na uczelniach medycznych – kosmetologia również jest jedynym kierunkiem, który kształci w pracy związanej bezpośrednio z ciałem człowieka i nie jest zawodem medycznym (na przykładzie oferty edukacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który sama kończyłam).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym artykule: https://gabinetodzaplecza.pl/az-17-nowych-zawodow-medycznych/

6. Lista wszystkich regulacji, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia

Myślę, że warto również pochylić się nad listą wszystkich planowanych regulacji, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gabinetów kosmetycznych i kosmetologicznych – w tej sprawie dzieje się naprawdę dużo i mam wrażenie, że brakuje spójnej analizy konsekwencji tak szerokich zmian.

Poniżej lista planowanych regulacji, o których wspominało Ministerstwo Zdrowia i związanych z nimi ryzyk:
Projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty (ryzyko związane z tym, że niektóre zabiegi kosmetyczne mogą zostać zamieszczone w tym rozporządzeniu i w konsekwencji będą je mogli wykonywać tylko lekarze),
Projekt procedur medycyny estetycznej/Katalog procedur medycyny estetycznej (ryzyko jak wyżej – jeśli konkretne zabiegi kosmetyczne zostaną uznane za procedury medycyny estetycznej, kosmetolodzy nie będą mogli ich wykonywać),
Zmiana Ustawy o działalności leczniczej w celu zmiany definicji świadczenia zdrowotnego (dodanie do definicji świadczenia zdrowotnego słów „a także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie” może spowodować, że wiele zabiegów kosmetycznych może zostać uznanych za świadczenia zdrowotne; na uwagę zasługuje również fakt, że „ingerencja w tkanki ludzkie” jest mocno nieprecyzyjnym pojęciem),
Nowy program kształcenia dla kosmetologów (ryzyko związane z usunięciem z programów kształcenia treści związanych z wykonywaniem niektórych zabiegów),
Rozporządzenia wydawane do nowej Ustawy o wyrobach medycznych (tutaj nie mamy jeszcze oficjalnych informacji o pracach nad konkretnymi projektami, jednak istnieje ryzyko związane z faktem, że zgodnie z upoważnieniem ustawowym Minister Zdrowia może wydać rozporządzenie ograniczające możliwość stosowania wyrobów medycznych – a więc również niektórych sprzętów i produktów wykorzystywanych przez kosmetologów – tylko dla określonej grupy zawodowej, np. lekarzy)

Szczegóły znajdują się w tym artykule: https://gabinetodzaplecza.pl/wszystkie-przepisy-dotyczace-regulacji-zawodow-nad-ktorymi-obecnie-pracuje-ministerstwo-zdrowia-wlacz-sie-w-sledztwo/

7. Propozycja zmiany definicji świadczenia zdrowotnego

W tym kontekście warto również zapoznać się z propozycją lekarzy dotyczącą nowego brzmienia definicji świadczenia zdrowotnego oraz definicji medycyny estetycznej.

Aktualna definicja świadczenia zdrowotnego:

“Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.”

Propozycja zmiany ze strony organizacji lekarskich:

“Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie.”

Propozycja wprowadzenia definicji medycyny estetycznej ze strony organizacji lekarskich:

“Medycynę estetyczną stanowią świadczenia zdrowotne, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu.”

Ten temat opisałam już jakiś czas temu w tym artykule: https://gabinetodzaplecza.pl/zmiana-definicji-medycyny-estetycznej-i-nowe-dzialania-mz/ (druga część tego artykułu – w pierwszej były omówione jakieś związane z tą sprawą aktualności).

8. Zespół, który miał wyznaczyć granice kompetencyjne między kosmetologią i medycyną estetyczną – nie powstał

Ostatnią sprawą, o której chciałabym wspomnieć, jest brak powołania zespołu, który miał zająć się wyznaczeniem granic kompetencyjnych między kosmetologią i medycyną estetyczną, czyli tym, co właściwie leży u podstaw wprowadzania jakichkolwiek regulacji. W skrócie: na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii, które odbyło się 7 lutego 2022 roku padła zapowiedź utworzenia specjalnego zespołu, składającego się z przedstawicieli lekarzy i kosmetologów, który miałby zająć się m.in. wyznaczeniem granic kompetencyjnych.

Jak dowiedziałam się ostatnio, mimo że mamy już połowę czerwca, zespół nadal nie powstał. Z każdej właściwie dyskusji wynika, że kluczowe do rozwiązania problemów związanych z tematem kompetencji jest ustalenie, które zabiegi są zabiegami medycznymi, a które kosmetycznymi. Zespół, który miał to rozstrzygnąć, nie powstał, a Ministerstwo Zdrowia nadal pracuje nad regulacjami, nowymi programami kształcenia. Ciężko nie odnieść wrażenia, że kolejność jest tutaj nieco zaburzona.

Więcej o sprawie tutaj: https://gabinetodzaplecza.pl/co-z-parlamentarnym-zespolem-ktory-mial-ustalic-granice-kompetencyjne-miedzy-kosmetologia-i-medycyna-estetyczna/

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji.


Kolejne spotkanie w tej sprawie jest planowane na 4 lipca.

Chcesz, żebym dalej zajmowała się tą sprawą? Twoje wsparcie pozwoli mi tworzyć kolejne pisma, brać udział w spotkaniach, nagłaśniać temat i szukać wsparcia. Zostań moją patronką na Patronite, postaw mi wirtualną kawę lub zrób zakupy w moim sklepie. To od Ciebie zależy, ile uda się zrobić.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :