Do kiedy musisz wymienić kasę fiskalną na kasę online? Kto może dostać zwrot, a kto nie? Ile pieniędzy można odzyskać i na co uważać, żeby tego zwrotu nie stracić? Dowiedz się wszystkiego o tegorocznej wymianie kas w salonach!

Z artykułu dowiesz się:

 • do kiedy trzeba wymienić kasę fiskalną na kasę online,
 • czy można dostać zwrot pieniędzy za kasę zakupioną do salonu,
 • jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zwrot i ile ten zwrot wynosi,
 • czy jeśli kupujesz więcej niż jedną kasę, zwrot również Ci się należy,
 • w jakiej sytuacji zwrot, który otrzymałaś, może Ci zostać odebrany,
 • co się stanie, jeśli zawiesisz działalność,
 • jak często trzeba wykonywać obowiązkowe przeglądy techniczne,
 • czy skorzystanie ze zwrotu oznacza większe ryzyko kontroli,
 • czy wizażystki muszą wymieniać kasy,
 • co z innymi branżami: masażystami, solariami, podologami, fizjoterapeutami, salonami tatuażu, piercingu?

Do kiedy trzeba wymienić kasę fiskalną na kasę online?

Pierwotnie termin wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online został określony na 1 stycznia 2021. W związku z pandemicznymi zawirowaniami obowiązek ten przesunięto na 1 lipca 2021.

O zmianie terminu wymiany kas informuje nas Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (klik). Czytamy w nim:

1. Przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2) do dnia 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

2. Przedłuża się terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) na dzień 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) na dzień 1 lipca 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Czyli:

 • starej kasy możesz używać maksymalnie do 30 czerwca 2021,
 • kasę online musisz mieć od 1 lipca 2021 r., choć oczywiście możesz również zacząć z niej korzystać wcześniej.

Czy można dostać zwrot pieniędzy za kasę zakupioną do salonu?

We wspomnianej już wyżej Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (klik), czytamy:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:
1) 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 1 lipca 2020 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4) 1 stycznia 2022 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Nas oczywiście interesuje punkt 3. Jest w nim mowa o 1 stycznia 2021, ale już wiemy, że dla nas ten termin został przełożony na 1 lipca 2021.

Podatnicy, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Czyli:

 • możesz odliczyć od podatku 90% ceny zakupionej kasy, nie może być to jednak większa kwota niż 700 zł,
 • jeśli więc kupisz drogą kasę, będziesz musiała więcej dopłacić z własnej kieszeni,
 • pieniądze za kasę odliczamy od podatku,
 • jeśli podatek, który masz zapłacić w danym miesiącu, będzie mniejszy niż te 700 zł, możesz dostać na konto zwrot pozostałej kwoty (której nie miałaś od czego odliczyć),
 • podobnie, jeśli nie masz podatku do zapłacenia, bo np. jesteś zwolniona – również możesz dostać zwrot na konto.

Szczegółowy opis procedury ubiegania się o zwrot znajdziemy na stronach rządowych (klik). Warto jeszcze dodać, że chodzi tutaj o odliczenie od podatku VAT:

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT), jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Dorzucam jeszcze jeden istotny fragment ze strony rządowej:

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli:
– twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
– twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

To oznacza, że jeśli we wtorek 9 lipca 2019 r. zacząłeś ewidencjonować sprzedaż na innym typie kasy (np. z elektronicznym zapisem kopii), a kasę on-line kupiłeś w środę, 10 lipca 2019 r., nie dostaniesz ulgi.

Podany przykład wydaje Ci się niejasny? Przyznam szczerze, że mnie też, bo nie śledziłam szczegółowo tematu wymiany kas aż dwa lata wstecz. Chodzi tutaj jednak chyba o to, że zapisy ustawy dotyczące kas online weszły w życie w maju 2019 roku. Osoba kupująca kasę w lipcu 2019 powinna wiedzieć, że będzie musiała mieć kasę online i już wtedy powinna postawić właśnie na takie urządzenie. Nie jestem tego jednak w 100% pewna.

W jakich sytuacjach będziesz musiała zwrócić oddane pieniądze za kasę?

Odzyskałaś 700 zł – super! Musisz jednak wiedzieć, że w pewnych sytuacjach urzędnicy mogą się do Ciebie odezwać z żądaniem zwrotu tych pieniędzy.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

Czyli, aby zwrot nie został Ci „odebrany”, musisz m.in.:

 • prowadzić działalność przez minimum 3 lata,
 • w terminie wykonywać obowiązkowe przeglądy techniczne.

Dorzucam jeszcze ciekawy fragment ze strony rządowej (klik):

Prawidłowe użytkowanie kasy wiąże się z określonymi obowiązkami. Jeśli ich nie dopełnisz lub przestaniesz używać kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży, będziesz musiał zwrócić ulgę na zakup kasy.

Stanie się tak, jeżeli:

przestaniesz używać kasy fiskalnej (na przykład zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych)
trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną on-line a Centralnym Repozytorium Kas
– nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).

Pamiętaj! Jeśli przed zamknięciem działalności twoja firma była zawieszona, ten czas nie jest wliczany do okresu wymaganych 3 lat.

Przykład: Firmę założyłeś w sierpniu 2015 roku i dostałeś wtedy ulgę na zakup kasy. W sierpniu 2016 roku zawiesiłeś działalność na dwa lata (czyli do lipca 2018 roku), którą następnie wznowiłeś do końca 2018 roku. Z dniem 1 stycznia 2019 roku postanowiłeś zlikwidować firmę. Czas faktycznego prowadzenia działalności (okres zawieszenia nie jest wliczony) wynosi mniej niż 3 lata, więc jesteś zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi.

Czy skorzystanie ze zwrotu oznacza większe ryzyko kontroli?

W związku ze zbliżającym się terminem wymiany, na mojej grupie Gabinet kosmetyczny od zaplecza na Facebooku (klik) pojawia się coraz więcej dyskusji na ten temat. Jedna z nich dotyczyła kontroli, które rzekomo z większym prawdopodobieństwem mają dotykać osoby, które skorzystały ze zwrotu. Poprosiłyście mnie, żebym odniosła się do tego tematu, czyli w skrócie odpowiedziała na pytanie:

Czy to prawda, że jeśli skorzystam ze zwrotu, mam większe szanse na kontrolę?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by było zrobić jakieś badanie wśród przedsiębiorców. Sprawdzić, ile procent osób, które korzystały ze zwrotu miały kontrolę, ile nie… Mogę więc wyłącznie podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami na ten temat, a przemyślenia są takie, że ze zwrotu korzysta chyba większość przedsiębiorców. W końcu 700 zł piechotą nie chodzi. Czy urzędnicy mają czas kontrolować większość firm, tylko dlatego, że skorzystały z czegoś, z czego korzysta większość firm? Przyznasz chyba, że to by nie miało wielkiego sensu.

Poza tym wymiana kas na kasy online jest między innymi po to, żeby uszczelnić system podatkowy. W skrócie: żeby mogły nas kontrolować różne algorytmy, a nie konkretne osoby. Kontrolowanie przez człowieka zawsze będzie mniej skuteczne, bo odbywa się wyrywkowo. Nie ustawią przecież urzędnika w każdym salonie. Czy jest sens organizować masowe kontrole firm, które zmieniły kasy na kasy online właśnie po to, żeby nie trzeba było ich osobiście kontrolować? Raczej nie…

Podsumowując, moim zdaniem to mity. Co nie zmienia faktu, że ktoś po złożeniu wniosku o zwrot za kasę może mieć kontrolę. Tak po prostu, ale to nie jest żaden dowód. Tak samo, jak śmierć kogoś, kto wypił wodę, nie jest dowodem na mordercze działanie wody. Rzeczy po prostu czasami dzieją się jednocześnie lub w niewielkim odstępie czasowym, ale to nie oznacza automatycznie, że jest między nimi związek przyczynowo-skutkowy.

Czy wizażystki muszą wymieniać kasy? Co z innymi „gałęziami” kosmetyki?

Kolejnym pytaniem, które często pojawia się w dyskusjach, jest to, czy obowiązek wymiany kas dotyczy wszystkich firm działających w branży beauty, czy tylko kosmetyczek i fryzjerek.

Odpowiedź na to pytanie to kolejne 10 stron… Postanowiłam więc podzielić ten artykuł na dwie części. Wszystkie informacje na temat tego, kto musi wymienić kasę, a kto nie znajdziesz TUTAJ – w drugiej części artykułu.

Analizuję w niej sytuację salonów kosmetycznych, fryzjerskich, wizażystek, stylistek paznokci, podologów, masażystów, solariów, salonów tatuażu i piercingu.

Przy okazji wyjaśniam również:

 • na czym polega zwolnienie z obowiązku posiadania kasy ze względu na obroty,
 • które firmy z branży beauty mogą z niego korzystać, a które nie,
 • czym jest indywidualna interpretacja podatkowa, kiedy warto z niej skorzystać i ile to kosztuje,
 • co z kasą fiskalną, jeśli zmieniasz lub rozszerzasz wykonywane usługi,
 • do kiedy będą dostępne tradycyjne kasy fiskalne i kiedy wszyscy będą musieli mieć kasy online – to będzie istotne szczególnie dla osób, które w tej chwili nie mają obowiązku wymiany,
 • czym są kasy wirtualne i czy salony kosmetyczne mogą z nich korzystać?

Przejdź do drugiej części artykułu – KLIK.

Przydał Ci się ten artykuł? Jeśli chcesz możesz mi postawić wirtualną kawę 🙂 Niedawno założyłam sobie profil na portalu Buycoffee, który umożliwia wsparcie internetowego twórcy symboliczną wirtualną kawą, czyli szybkim przelewem (np. Blikiem) w wysokości 5, 10 lub 15 zł. Bez konieczności zakładania jakichś kont, rejestrowania się itd. – mój profil jest TUTAJ.

Artykuły na blogu powstają wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu – Gabinet od zaplecza utrzymuje się tylko z środków pochodzących z Waszych zakupów w moim sklepie, a także od niedawna ze wspomnianych wirtualnych kaw. Bardzo dziękuję za każdą cegiełkę, dzięki której mogą powstawać kolejne teksty! 🙂

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym