Wczoraj wieczorem pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń związanych z koronawirusem. To kolejne już rozporządzenie zmieniające rozporządzenie…. Przyznam szczerze, że już sama zaczynam się w tym gubić, postanowiłam więc przejrzeć je wszystkie raz jeszcze i wynotować dla Ciebie przepisy dotyczące konkretnych działalności związanych z branżą beauty.

W skrócie na tę chwilę (aktualne na dzień 7.11) wygląda to tak:

Szczegóły na temat poszczególnych branż poniżej.

Salony kosmetyczne i fryzjerskie (poza galeriami handlowymi)

Mogą pracować.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) czytamy:

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na
1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi
stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Trzeba oczywiście również przestrzegać wytycznych sanitarnych.

Salony tatuażu i piercingu

Mogą działać.

Obowiązują te same regulacje, które cytowałam wyżej. 

Salony kosmetyczne i fryzjerskie w galeriach handlowych – w lokalach

Mogą pracować.

W opublikowanym dziś Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) czytamy:

5. Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych,
o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 96.02.Z),

Salony kosmetyczne i fryzjerskie w galeriach handlowych – na wyspach

Nie mogą pracować.

Po cytowanym w poprzednim punkcie fragmencie rozporządzenia znajdziemy taki zapis:

(…) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Więc w całości wygląda to tak:

Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych,
o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Nie ma tutaj żadnych wyjątków/wyłączeń, zakaz ten więc dotyczy również salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

Mobilne salony kosmetyczne i fryzjerskie

Mogą pracować.

Nie ma żadnych szczególnych przepisów, które dotyczyłyby salonów mobilnych – stosujemy więc ogólne (opisane wyżej) przepisy dla fryzjersko-kosmetycznego PKD 96.02.Z.

Solaria, salony odchudzające, salony masażu, baseny, kluby fitness

Nie mogą pracować, jednak są wyjątki.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik). czytamy:

1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)
oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na
uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Przypominam, czego dotyczy PKD 96.04.Z;

Podklasa 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

W odniesieniu do fragmentu:

przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych

polecam śledzić wpisy w mediach społecznościowych Polskiej Federacji Fitness, która zamieszcza opracowania i interpretacje w tym zakresie, np. 

Źródło: Polska Federacja Fitness – klik.

Wpis jest z 25 października, więc coś mogło się w tym zakresie zmienić. Branża fitness jest pokrewna branży kosmetycznej, jednak jest to osobna dziedzina z własnymi regulacjami prawnymi, dlatego nie będę się w to szczegółowo zagłębiać. Zahaczam o ten temat głównie ze względu na baseny i hotele – powiązanie z branżą SPA. 

W odniesieniu do tematu basenów i fitness mamy jeszcze taki zapis:

Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na terenie prowadzenia usług hotelarskich,
jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Hotelowy basen, siłownia lub klub fitness może więc być czynny, pod warunkiem, że udostępniamy go wyłącznie gościom hotelu, którzy w nim nocują (co najmniej jedna doba hotelowa) – niezależnie od strefy.

ALE

We wczorajszym rozporządzeniu czytamy:

2. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi
lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika
z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Podsumowując: baseny, siłownie i kluby fitness mogą być czynne dla gości hotelowych (minimum doba), ale hotele mogą przyjmować wyłącznie gości w podróżach służbowych (+ inne, mniej istotne w tym kontekście, opisane wyżej wyjątki). 

Czyli:

  • baseny, siłownie, fitness itd. – nie mogą działać, ale są wyjątki,
  • solaria, salony masażu, salony odchudzające itd. – nie mogą działać, nie ma wyjątków.

Gabinety podologiczne

Podologii przypisuje się kod PKD 86.90.D:

86.90.D – Działalność paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:
– działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Nie znalazłam żadnych informacji o zakazie dla działalności podologów. Kod 86.90.D nie jest też wymieniony w żadnym rozporządzeniu covidowym. 

Co, jeśli prowadzę różne działalności: zakazaną i dozwoloną?

Wszelkie interpretacje prawne, z którymi miałam okazję się zapoznać wskazują, że nie można wykonywać tylko tej działalności, która jest zakazana, czyli np. jeśli masz salon kosmetyczny + solarium, to solarium zamykasz, a usługi kosmetyczne świadczysz tak, jak zwykle. Jeśli oferujesz masaże i zabiegi kosmetyczne, to z masaży rezygnujesz, a usługi kosmetyczne wykonujesz normalnie. Podkreślam jednak, że są to tylko interpretacje, bo na oficjalnych stronach rządowych nie znajdziemy odpowiedzi na takie pytania.

Obiekty SPA

Jeśli prowadzisz taki obiekt, musisz zrobić analizę wszystkich powyższych obostrzeń (plus tych dotyczących hoteli – jeśli Twój obiekt działa przy hotelu) i sprawdzić, w jakim zakresie możesz ewentualnie prowadzić działalność (i czy będzie to dla Ciebie opłacalne). Jeśli dużą część oferty stanowią zabiegi kosmetyczne, to działalność w tym zakresie nie jest zabroniona.

Na koniec….

Na koniec jeszcze wyjaśnienie: dołożyłam wszelkich starań, żeby informacje w tym artykule były zgodne ze stanem faktycznym, ale jak wspominałam na początku, rozporządzenie do rozporządzenia do rozporządzenia do rozporządzenia… nawet mnie (osobę lubiącą czytać przepisy) powoli zaczyna to przerastać. Polecam więc samodzielnie doczytać cytowane przepisy, a w razie wątpliwości skonsultować się z prawnikiem, bo nie jestem w stanie dać Wam 100% gwarancji, że nie pominęłam niczego istotnego.

Gdyby coś się zmieniło, oczywiście będzie aktualizacja albo nowy artykuł.

P.S. Polecam Twojej uwadze nowego e-booka 55 sposobów na REDUKCJĘ KOSZTÓW w salonie beauty, którego jeszcze tylko do wtorku (10.11) możesz kupić w premierowej cenie 37 zł zamiast 67 zł. Więcej informacji o e-booku znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :