Zobacz omówienie najważniejszych zmian, które wprowadza opublikowana kilka dni temu tarcza antykryzysowa 4.0. (lub 5.0. jeśli liczyć również „tarczę finansową”). Sprawdź, z czego jeszcze możesz skorzystać, jeśli prowadzisz salon kosmetyczny lub fryzjerski!

Wczoraj została opublikowana nowa ustawa – czwarta (i jak wynika z zapowiedzi – ostatnia) odsłona wsparcia dla firm, nazywana potocznie „tarczą antykryzysową”. Całą treść ustawy, której oficjalna (trochę myląca) nazwa brzmi: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 możesz przeczytać tutaj.

Poniżej zrobiłam szybki przegląd najważniejszych z punktu widzenia branży beauty nowości. Po szczegóły jak zawsze odsyłam do treści ustawy, swojej księgowej, urzędów itd.

1. Nie będzie trzeba składać wniosków o umorzenie mikropożyczki

W nowej ustawie czytamy:

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

nie ma już informacji o konieczności składania wniosku o umorzenie, który był w poprzednich ustawach (konkretnie w „tarczy 2.0”):

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm

Ustawa szczegółowo opisuje nową formę wsparcia, czyli:

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 2, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Dopłatę można otrzymać do:

kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

I jeszcze:

Dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych:
1) od dnia wejścia w życie ustawy;
2) przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

To tak ogólnie. Po szczegóły muszę Cię odesłać do ustawy, bo nie sądzę, żeby ta forma wsparcia cieszyła się jakimś gigantycznym zainteresowaniem – nie ma chyba sensu szczegółowo wypisywać informacji, które w ustawie są opisane na ok. 6 stronach…

3. Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca

W ustawie czytamy:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

Dziś mamy 24.06, a zasiłek wydłużono do 28.06? O co chodzi?

Tak jak pisałam w tym artykule – prace nad ustawą mocno się wydłużały, w związku z tym ZUS jakiś czas temu zapowiedział, że mimo braku podstawy prawnej można składać wnioski o zasiłek opiekuńczy za okres do 28 czerwca, ale zasiłek ten zostanie wypłacony dopiero po opublikowaniu ustawy. Teraz ustawa została opublikowana, więc powinny ruszyć wypłaty.

4. Wnioski o postojowe i zwolnienie z ZUS od teraz tylko elektronicznie

W ustawie czytamy:

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Przy okazji „przypominajka” z ZUS-u:

5. Osoba na umowie zlecenie może sama złożyć wniosek o postojowe

Wcześniej taki wniosek składał pracodawca, co mogło rodzić pewne problemy.

W ustawie czytamy:

W przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę w sposób wskazany w art. 15zs ust. 2, osoba uprawniona, która jest zleceniobiorcą, może złożyć wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie sprawdzałam już tego osobiście, ale media donoszą, że dla osób ubiegających się o świadczenie postojowe po raz pierwszy będzie obowiązywał nowy limit przychodów (w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale). ZUS podaje taki limit:

6. „Wakacje kredytowe”

Jeśli byłaś zmuszona zamknąć gabinet lub Twój współkredytobiorca (np. mąż) stracił pracę i teraz macie problem ze spłacaniem kredytu hipotecznego lub konsumenckiego, możecie się starać o 3-miesięczne wakacje kredytowe. Ta opcja była wcześniej dostępna w wielu bankach, ale często wiązała się z mnóstwem dodatkowych opłat. Teraz będzie lepiej.

W ustawie czytamy:

Zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

i

W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami, o których mowa w ust. 1.

i

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 9.

Szczegółów szukaj w ustawie, bo jest tego sporo.

7. Świadczenie postojowe dla większej grupy przedsiębiorców

Prowadzisz działalność gospodarczą i jednocześnie masz inny tytuł do ubezpieczenia? Wreszcie będziesz mogła skorzystać z postojowego.

Szczegóły? W ostatnim artykule pisałam Ci o zapowiedziach ministerialnych:

Osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte świadczeniem postojowym (w opracowaniach czytałam, że w tych przepisach są błędy – mają zostać naprawione na etapie prac w senacie).

Niestety w tym temacie jeszcze ciężko znaleźć jakiekolwiek wiarygodne informacje (temat jest świeży, było w tym zakresie dużo wątpliwości, nieścisłości, błędów…). Próbowałam porównać stare zapisy z nowymi, ale tutaj sprawa nie jest prosta, bo to już 4-ta tarcza, ciągle dochodzą nowe zmiany i naprawdę ciężko dojść do tego, jak aktualnie wyglądają przepisy na ten temat… 🙁 Mimo najszczerszych chęci, nie jestem prawnikiem i nie chcę nikogo wprowadzać w błąd…

Jeśli ten temat jest dla Ciebie istotny, muszę Cię niestety odesłać do księgowej lub państwowych instytucji – ale może nie tak od razu, jutro, bo podejrzewam, że oni też jeszcze do końca nie wiedzą, co i jak. Są zmiany – to pewne. Odczekaj kilka dni i spróbuj zgłębić temat. Za kilka dni pojawią się na pewno artykuły, analizy prawników i być może również oficjalne informacje na ten temat.

Jeśli chodzi o przepisy, to w tej chwili wygląda to tak:

32) w art. 15zq:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę
o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”
– przysługuje świadczenie postojowe.”,

b) w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.”,

c) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”;

Zgodzisz się pewnie, że ciężko z tego wyciągnąć konkretne wnioski…

8. Relacje pracodawca – pracownik

Kolejny „ciężki” temat to zmiany związane z relacjami pracodawca – pracownik. Poniżej kluczowe informacje na temat zmian ze stron rządowych (materiały zamieszczone na stronach Ministerstwa Rozwoju znajdziesz tutaj):

Lista zmian z “tarczy 4.0”:

– Umożliwienie pracodawcy, w okresie epidemii, wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

– Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do 26 000 zł ) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług. Zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe tylko w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem, w postaci spadku obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

– Możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji dofinansowanie wynagrodzenia pracowników będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

– Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Z kolei wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem. Będzie to możliwe w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo, aby pracodawca mógł skorzystać z instytucji przestoju lub obniżenia wymiaru pracy konieczne będzie porozumienie z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.

Regulacja ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, u których udział kosztów wynagrodzeń w przychodach wynosi więcej niż 30%. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy. Oznacza to, że instrumenty te będą mogły mieć zastosowanie jeszcze przez pół roku od miesiąca, w którym obroty przedsiębiorcy zaczęły wracać do poprzedniego poziomu. Istotne jest bowiem to, aby dać przedsiębiorcom czas na odbudowę strat po kryzysie, z zachowaniem zwiększonej elastyczności. Niemniej stan ten nie może trwać dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wszystkie artykuły na temat wsparcia finansowego dla salonów w ramach “tarcz rządowych” i nie tylko, znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :