Kolejna opcja pomocy i kolejna porcja warunków do spełnienia… W artykule znajdziesz pigułkę najważniejszych informacji o subwencjach w ramach „tarczy finansowej” i linki do przydatnych stron.

Poniżej wynotowałam dla Ciebie najważniejsze informacje na temat „tarczy finansowej”:

 • kto i na jakich zasadach może ubiegać się o tę formę wsparcia,
 • gdzie, jak i do kiedy złożyć wniosek,
 • ile pieniędzy możesz dostać i jak to policzyć,
 • co z pracownikami na macierzyńskim, urlopie, zatrudnionymi na pół etatu, na umowę zlecenie itd.,
 • jakie warunki trzeba spełnić, żeby zachować 75% pomocy, a oddać jedynie 25%,
 • na co możesz przeznaczyć pieniądze, a na co nie,
 • czy subwencję można łączyć z innymi formami pomocy?

Informacje zawarte w tym artykule zostały opracowane na podstawie obszernego poradnika (ponad 70 stron!) opublikowanego na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – instytucji odpowiedzialnej za realizację programu. Przeczytaj więc mój telegraficzny skrót, a jeśli będziesz miała jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to odsyłam Cię właśnie do tego poradnika klik.

„Tarcza finansowa” – o co chodzi?

Możesz ubiegać się o subwencję, która po spełnieniu określonych warunków będzie bezzwrotna w 75%, czyli np. jeśli otrzymasz 12 000 zł i spełnisz warunki, to będziesz musiała oddać jedynie 3000 zł.

Mikrofirmy dostają do podziału aż 25 mld zł. Małe i średnie firmy również mogą skorzystać z pomocy, ale o nich pisać nie będę – jeśli masz małą lub średnią firmę, od razu skieruj się do podlinkowanego wyżej poradnika.

Celem wsparcia jest utrzymanie płynności i stabilności firm w związku z pandemią COVID-19.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Aby ubiegać się o wsparcia, należy spełnić kilka warunków. Poniżej lista najważniejszych z nich. Musisz:

 • być przedsiębiorcą,
 • zatrudniać co najmniej 1 pracownika,
 • odnotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
 • prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • nie zalegać z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne (są pewne „furtki”, jeśli potrzebujesz, doczytaj sobie w poradniku).

Poniżej wklejam przykład z poradnika na temat sposobu ustalania, czy jesteśmy mikro, czy małą firmą, bo przy okazji znajdziemy tam odpowiedź na sporo innych pytań.

Przedsiębiorca zatrudniał na dzień 31 grudnia 2019 r. 3 osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu oraz 10 osób na podstawie umowy zlecenie. Taki przedsiębiorca zostanie zakwalifikowany jako Mikrofirma (pod względem zatrudnienia) z uwagi na fakt, iż 10 osób współpracujących z przedsiębiorcą na podstawie umowy zlecenia, na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirmy i MŚP, nie są liczone jako pracownicy. Należy również pamiętać, że na potrzeby pomocy w ramach Tarczy dla Mikrofirm liczba pracowników liczona jest z wyłączeniem właściciela, co w praktyce uniemożliwi uzyskanie dofinansowania przez jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której występuje jedynie właściciel.

UWAGA: Sposób ustalania stanu zatrudnienia różni się w zależności od tego, czy ustalany jest na potrzeby: (i) uznania przedsiębiorcy za Mikrofirmę i MŚP albo (ii) ustalenia kwoty subwencji i badania przesłanek do umorzenia subwencji.

Gdzie, jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski składamy wyłącznie (nie ma innej opcji) przez system bankowości elektronicznej banków komercyjnych, które nawiązały współpracę z PFR. O przyznaniu środków decyduje sam PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju.

Aktualną listę banków znajdziesz na tej stronie.

W tej chwili na liście są następujące banki: Alior Bank, Banki Spółdzielcze i Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, Banki Spółdzielcze SGB.

Masz konto w innym banku? Skontaktuj się ze swoim bankiem z pytaniem, czy są w stanie Ci pomóc. Jeśli nie, rozważ założenie konta w jednym z wymienionych banków.

Wnioski można składać od 29 kwietnia do 31 lipca 2020 r. Jest również informacja o możliwości przedłużenia tego terminu do końca 2020 r.

O co możesz się starać? Ile możesz dostać?

W poradniku czytamy:

Obliczenia maksymalnej kwoty subwencji dokonuje się w oparciu o liczbę pracowników zatrudnionych przez danego Beneficjenta oraz tzw. kwotę bazową, która jest z kolei zależna od spadku przychodów ze sprzedaży danego Beneficjenta na skutek COVID-19.

Mamy więc trzy rodzaje „spadków”:

 • spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50% (12 000 zł na pracownika),
 • spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75% (24 000 zł na pracownika),
 • spadek o co najmniej 75% aż do 100% (36 000 zł na pracownika),

czyli:

 • 1 pracownik i spadek obrotów 25% – 12 000 zł,
 • 2 pracowników i spadek obrotów 25% – 24 000 zł,
 • 1 pracownik i spadek obrotów o 50% – 24 000 zł,

itd.

Kim jest pracownik?

Tutaj inaczej niż w przypadku ustalania statusu mikroprzedsiębiorstwa uwzględnia się nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kogo jeszcze możemy doliczyć?

Osoby współpracujące z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), które były zgłoszone przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Nie uwzględnia się właściciela firmy.

Czyli masz np. 2 osoby na umowę o pracę, 2 zgłoszone do ubezpieczenia osoby na umowę zlecenie i siebie. Masz więc w sumie 4 osoby.

Co z pracownicami na macierzyńskim?

W poradniku czytamy:

Na potrzeby obliczenia liczby pracowników na wszelkie potrzeby Programu, poza ustaleniem statusu Mikrofirmy i MŚP, uwzględnia się także osoby na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, emerytów, których wiąże z przedsiębiorcą stosunek pracy oraz zostali zgłoszeni przez niego do ubezpieczeń społecznych.

Co z niepełnym etatem?

Jeśli masz jednego pracownika na pełny etat i dwóch na pół etatu (w sumie trzech), to liczy się dwóch pracowników (dwa pełne etaty).

W poradniku znajdziesz również przykłady związane z tym, że ktoś u Ciebie pracował, a teraz nie pracuje lub nie pracował, a teraz pracuje itd.

Co zrobić, żeby nie oddawać całości, a jedynie 25%?

Jak już wcześniej wspominałam, 75% otrzymanej pomocy może być bezzwrotne, o ile spełnisz następujące warunki:

 • musisz prowadzić firmę przez 12 miesięcy od otrzymania pomocy,
 • musisz utrzymać zatrudnienie przez 12 miesięcy od otrzymania pomocy (jeśli kogoś zwolnisz, będziesz musiała zatrudnić na to miejsce inną osobę),
 • nie możesz w tym okresie zawieszać działalności.

Ile będziesz musiała oddać, jeśli… Zajrzyj do poradnika – jest tam sporo przykładów i wzór wyliczania kwoty do oddania w przypadku redukcji etatów.

Pozostałe 25% zaczynasz spłacać po upływie tych 12 miesięcy.

Na co możesz przeznaczyć pieniądze?

Pieniądze możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W poradniku wymieniono następujące przykłady:

Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana również w celu spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji).

i dalej:

Otrzymana przez Beneficjenta subwencja może zasadniczo stanowić pokrycie m.in. wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).

Czy subwencję można łączyć z innymi formami pomocy?

W poradniku czytamy:

Łączenie subwencji z innymi rodzajami wsparcia przewidzianymi w Tarczy Antykryzysowej np. ze zwolnieniem ze składek na ZUS, świadczeniem postojowym lub ulgami podatkowymi:

Wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.

To tyle najważniejszych informacji.

Skorzystasz z tej opcji pomocy? Daj znać w komentarzu!


P.S. Jeszcze tylko do 4.05 do godz. 23:59 obowiązuje promocyjna, premierowa cena (aż 50 zł taniej!) na pakiet Dokumentacja dla salonu w czasach KORONAWIRUSA. Kliknij tutaj i zobacz co znajdziesz w pakiecie.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :