Dwa tygodnie temu napisałam dla Was bardzo obszerny artykuł, w którym próbowałam znaleźć odpowiedź na pytanie:

Czy w trakcie zakazu pracy dla salonów można organizować szkolenia?

Przytoczyłam przepisy, opinie, analizy… Konkluzja była taka, że w oparciu o przepisy, którymi dysponujemy, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale jednak więcej wskazuje na to, że nie można organizować szkoleń stacjonarnych. Jeśli jeszcze nie czytałaś tamtego artykułu, zrób to koniecznie, bo dziś już nie będę wracać do tych wszystkich prawnych zawiłości. Artykuł znajdziesz TUTAJ.

Zdając sobie sprawę, że wielu z Was taka odpowiedź nie satysfakcjonuje, postanowiłam napisać w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Premiera.

Na razie otrzymałam odpowiedź tylko z jednego z tych miejsc. Na maila wysłanego na adres Kancelarii Premiera odpowiedziało mi Centrum Informacyjne Rządu.


O co konkretnie zapytałam?

Pytanie, które wysłałam:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w sytuacji zakazu pracy dla PKD 96.02.Z oraz pozostałych obostrzeń jest możliwe przeprowadzanie w salonie kosmetycznym, fryzjerskim lub innym miejscu (np. wynajęta sala) szkoleń? Chodzi głównie o szkolenia dotyczące sposobu wykonywania zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich przeznaczone dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Chodzi o szkolenia z osobistym uczestnictwem – nie o szkolenia zdalne.

2. Jeśli tak, to jakie są limity osób, które mogą uczestniczyć w takim szkoleniu? Mam na myśli zarówno uczestników szkolenia, jak i osoby występujące w charakterze modelek, na których są wykonywane zabiegi.

3. Czy limity określone w § 26 punkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z uwzględnieniem zmian z rozporządzenia z 25 marca) odnoszą się również do tego typu szkoleń? Konkretnie chodzi o ten zapis:

“2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;”


Jaką odpowiedź otrzymałam?

Poniżej cała treść wiadomości:

Szanowna Pani Redaktor,

poniżej wykaz szkoleń, które obecnie mogą się odbywać (§ 26 ust. 13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w zgromadzeniach. Zakazu nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:
1) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich;
3) konkursów na stanowiska referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze;
4) egzaminów kuratorskich oraz konkursów na stanowiska zawodowych kuratorów sądowych;
5) egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych;
6) egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
7) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego;
8) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze;
9) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
10) egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
11) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie egzaminu zawodowego, w tym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców;
12) szkoleń dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
13) przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną egzaminów kwalifikacyjnych związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji wynikających z przepisów o bezpieczeństwie morskim;
14) szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
15) egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
16) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi przepisów o transporcie morskim;
17) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
18) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego;
19) badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
20) egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;
21) egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego;
22) egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
23) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii;
24) egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;
25) szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów na przewodników górskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
26) egzaminów umożliwiających nabycie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 17maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052);
27) egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej, o którym mowa w art. 44zn ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
28) badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o których mowa odpowiednio w art. 14 ust. 4 pkt 3 oraz art. 142 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe;
29) egzaminów ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z2020 r. poz. 955).

Z poważaniem
Centrum Informacyjne Rządu


Co z tego wszystkiego wynika?

Niestety nie odniesiono się do wszystkich moich pytań. Nie odniesiono się również do zasadniczego pytania, czyli czy można zorganizować szkolenie w salonie np. z wykonywania zabiegu manicure…

Niemniej jednak taka odpowiedź raczej świadczy o tym, że w obecnej sytuacji możliwe jest organizowanie jedynie szkoleń z listy w rozporządzeniu. Jak już ustaliłyśmy w poprzednim artykule, na wyjątki z listy nie możemy się “załapać”. 

Mój wniosek: nie można organizować szkoleń. No bo skoro mogą się odbywać tylko te z listy, to znaczy, że inne nie mogą. Jeśli naszych szkoleń nie ma na liście, to znaczy, że nie możemy ich organizować.

Na to przynajmniej wskazywałaby logika…

Bardzo żałuję jednak, że Centrum Informacyjne Rządu nie odniosło się do mojego trzeciego pytania:

3. Czy limity określone w § 26 punkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z uwzględnieniem zmian z rozporządzenia z 25 marca) odnoszą się również do tego typu szkoleń? Konkretnie chodzi o ten zapis:

“2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;”

które mogłoby być w zasadzie jedyną “furtką” do organizowania szkoleń. Może właśnie dlatego się nie odnieśli? 🤔

Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to przypominam o artykule, w którym to wszystko dokładnie tłumaczyłam.


Ja w tej sprawie nie jestem w stanie zrobić nic więcej. Oczywiście, jeśli dostanę odpowiedzi z dwóch pozostałych miejsc, to na pewno Wam je wrzucę.

Jeśli nie zgadzasz się z interpretacją Centrum Informacyjnego Rządu, masz wątpliwości lub pytania, to jak zawsze zachęcam do kontaktu z prawnikiem, który jest kompetentny do udzielania tego typu rad. Ja jedynie wrzucam informacje, które udało mi się zdobyć i dzielę się moimi opiniami, ale to nie jest oczywiście w żadnym stopniu dla nikogo wiążące.

Gdyby cokolwiek się zmieniło lub pojawiło się jakieś “światełko w tunelu” (i byłaby szansa, że to nie jest pociąg), na pewno wrócę do tego tematu.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :