Poniżej publikuję list, który dziś przesłałam do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W liście poruszyłam tematy, które zaniepokoiły nasze środowisko po lekturze projektu nowego rozporządzenia sanitarnego dla gabinetów beauty.

Jeśli chcesz być na bieżąco, dostać informację o odpowiedziach na powyższe pytanie i śledzić prace nad nowym rozporządzeniem, zapisz się na newsletter TUTAJ i na powiadomienia TUTAJ.   

Jeszcze informacja techniczna: list został przesłany w takiej formie jak poniżej. Jedyna zmiana (żeby lepiej się czytało) to dodane nagłówki z tematami pytań i pogrubienia kluczowych fragmentów treści pytań.


PYTANIA
w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej


Szanowny Panie Ministrze,

Prowadzę portal dla właścicieli gabinetów z branży kosmetycznej – Gabinet od zaplecza, który obserwuje ponad 20 000 osób działających w branży. Od momentu opublikowania projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej wspólnie analizujemy poszczególne zapisy, co skutkuje wieloma wątpliwościami i niepokojami.

Postanowiłam zebrać wszystkie niepokojące nas kwestie w formie pytań. Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi i uwzględnienie podejmowanych przez nas problemów w dalszych pracach nad rozporządzeniem.

Pytania podzieliłam tematycznie, rozpoczynając od zacytowania fragmentu projektu, do którego się one odnoszą. Na końcu umieściłam listę pytań i wątpliwości odnoszących się do całego dokumentu oraz do innych, zapowiadanych ostatnio przez Ministerstwo zmian w przepisach.

LISTA PYTAŃ

Szkolenia ze sterylizacji w gabinecie kosmetycznym

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

Osoba uprawniona do realizacji procedur dekontaminacji materiału skażonego w obiekcie posiada tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej albo co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

1. Kto będzie organizował takie kursy? Czy biorąc pod uwagę ilość gabinetów funkcjonujących na rynku, wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość przejście takiego kursu w wyznaczonym terminie? Czy Ministerstwo posiada takie wyliczenia?

2. Ile powinien trwać taki kurs? Czy prawdą jest, że będzie on obejmował 62 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych?

3. Gdzie powinny odbywać się zajęcia praktyczne? Czy istnieje wystarczająca ilość takich miejsc, aby wszystkie zainteresowane osoby mogły ukończyć szkolenie we wskazanym terminie? Czy Ministerstwo posiada takie wyliczenia?

4. Czy były rozważane alternatywne możliwości odbycia takiego szkolenia, np. szkolenie prowadzone przez producentów i dystrybutorów autoklawów lub bezpłatne szkolenia organizowane przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, dlaczego zrezygnowano z takiej możliwości?

5. Czy Ministerstwo przewiduje jakiekolwiek formy dofinansowania do takich szkoleń analogicznie do dofinansowań np. na zakup kasy fiskalnej?

6. W OCENIE SKUTKÓW REGULACJI znajduje się informacja, że koszt odbycia szkolenia został oszacowany na 1000 zł. Dlaczego nie uwzględniono kosztów związanych z nieobecnością w pracy? Właściciel gabinetu niezatrudniający pracowników (przy założeniu, że szkolenie obejmie w sumie 132 godziny) będzie musiał zrezygnować ze świadczenia usług przez ponad 16 dni roboczych, czyli ponad 3 tygodnie. W tym czasie będzie pozbawiony dochodów, a mimo to będzie musiał opłacać stałe zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności. Istotne są również koszty związane z dojazdem, noclegiem, wyżywieniem i dodatkowy czas dla właścicieli gabinetów z małych miejscowości, którzy będą musieli dojeżdżać na szkolenia. Czy w związku z tym planowane są jakieś udogodnienia dla przedsiębiorców, np. zwolnienie z proporcjonalnej do nieobecności w pracy składki ZUS?

7. Jakie argumenty przemawiają za tym, aby szkolenie musiały odbywać osoby, które od wielu lat posiadają autoklawy i sterylizują narzędzia we własnych gabinetach? Rozporządzenie szczegółowo omawia zalecenia związane ze sposobem przeprowadzania sterylizacji. Zaleca również mocną kontrolę poprawności przebiegu procesu sterylizacji. Dlaczego uznano, że nie są to wystarczające środki?

8. Dlaczego nie uwzględniono osobnych rozwiązań dla osób, które w toku kształcenia zdobyły wiedzę dotyczącą przeprowadzania procesu dekontaminacji?

W opisie kształcenia na kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (514207) czytamy, że absolwent:

dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem.

Z kolei w nieobowiązujących już, jednak często będących podstawą do tworzenia programów kształcenia, standardach dla kierunku kosmetologia czytamy:

Efekty kształcenia — umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z zakresu mikrobiologii szczegółowej; badania wrażliwości drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne i antyseptyczne; stosowania wybranych metod kontroli mikrobiologicznej kosmetyków; oceny skuteczności dezynfekcji i sterylizacji; opisu budowy i funkcji układu odpornościowego; rozumienia działania układu odpornościowego; rozumienia mechanizmów reakcji immunologicznych.

W treści dokumentów sporządzanych przez szkoły wyższe również można znaleźć podobne, a nawet bardziej szczegółowe zapisy. Podam przykład. W „Przedmiotowych efektach kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszarów” – przedmiot HIGIENA, sporządzonym przez Wydział Nauk Medycznych w Warszawie Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi dla kierunku Kosmetologia – studia I stopnia, czytamy:

Potrafi stosować zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w praktyce zawodowej, w tym prawidłowo wykonywać czynności związane z dezynfekcją i sterylizacją narzędzi, sprzętów i powierzchni roboczych (K_U20).

9. Dlaczego osoby mogące udokumentować wiedzę w zakresie dezynfekcji i sterylizacji również będą musiały uczestniczyć w długich i kosztownych kursach?

10. Dlaczego nie uwzględniono osobnych rozwiązań dla osób, które w związku z dodatkowym wykształceniem posiadają wiedzę związaną z przeprowadzaniem sterylizacji, np. mikrobiolodzy, biotechnolodzy, biolodzy, pielęgniarki?

11. Wykształcenie kosmetyczne można zdobyć bezpłatnie, decydując się na naukę na kierunku technik usług kosmetycznych lub na studia na kierunku kosmetologia na publicznych uczelniach. W przypadku młodych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy i nie dysponują środkami na płatne szkolenie (będą musiały zdecydować się na naukę na kierunku technik sterylizacji medycznej), czas edukacji wydłuży się z 2 do 3 i z 3 do 4 lat. Osoby z niższym statusem materialnym będą w gorszej sytuacji na rynku pracy. Ponadto będą musiały po raz kolejny przerabiać materiał, który przerabiały w szkole kosmetycznej (dużo zagadnień realizowanych w ramach „technika usług sterylizacji” pokrywa się z zagadnieniami realizowanymi na „techniku usług kosmetycznych”). Czy Ministerstwo dostrzega ten problem i planuje wdrożyć działania, które go rozwiążą?

12. Czy planowane jest uzupełnienie programu kształcenia na kierunku „technik usług kosmetycznych” i „kosmetologia” o zagadnienia związane ze sterylizacją w takim wymiarze, aby nie trzeba było przechodzić dodatkowych, płatnych szkoleń lub przedłużać nauki o dodatkowy rok? Czy Ministerstwo będzie wnioskować o takie zmiany?

13. Co z osobami, które nie posiadają średniego wykształcenia? Mam sygnały od branży fryzjerskiej, że w tej grupie są takie osoby. Czy będą one musiały zrezygnować ze sterylizacji we własnym zakresie lub zatrudniać dodatkowego pracownika tylko do przeprowadzania sterylizacji?

14. Czy była rozważana możliwość przeprowadzania takich kursów w formie elektronicznej (częściowo lub całościowo)? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego z niej zrezygnowano?

15. Czy osoby przeprowadzające kontrole w gabinetach kosmetycznych przejdą takie same szkolenia? Czy program tych szkoleń będzie taki sam jak program szkoleń dla właścicieli i pracowników gabinetów kosmetycznych?

Które narzędzia powinny być sterylizowane?

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 9. Przy świadczeniu usług używa się:
1) czystych i technicznie sprawnych wyrobów i narzędzi, w stopniu zapewniającym ochronę przed szerzeniem się zakażeń i chorób zakaźnych;
2) wyrobów i narzędzi stanowiących materiał sterylny, gdy ich używanie narusza lub może naruszyć ciągłość tkanek ludzkich lub wiąże się z kontaktem z błonami śluzowymi;

16. Czy Ministerstwo (lub inny organ) planuje określić listę narzędzi (lub zabiegów), które powinny być sterylizowane, czy będą decydować o tym indywidualnie inspektorzy podczas kontroli?

17. Czy możemy jasno stwierdzić, że nożyczki fryzjerskie muszą/nie muszą być za każdym razem sterylizowane? W mojej opinii z zapisów rozporządzenia wynika, że muszą, niemniej jednak w środowisku fryzjerów ten temat budzi wiele wątpliwości. Jasny komunikat byłby bardzo pomocny.

18. Co z końcówkami maszynek do strzyżenia? Jakie jest zalecane postępowanie?

Powierzchnia i lokalizacja stanowiska sterylizacji

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

1. Stanowisko sterylizacji urządza się w pomieszczeniu:
1) przeznaczonym na ten cel albo
2) w którym są świadczone usługi, w trakcie których dochodzi lub może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich lub kontaktu z błonami śluzowymi:
a) w odległości co najmniej 1,5 m od stanowiska świadczenia usług,
b) poza drogami komunikacji wewnątrz pomieszczenia,
c) zapewniając rozdział czasowy między wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji wyrobów i narzędzi wielorazowego użytku a świadczeniem usług.
2. Stanowisko sterylizacji stanowi obszar o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2.

19. Czy gabinety, które ze względu na ograniczenia lokalowe (niewielka powierzchnia gabinetu lub stanowisko podnajmowane w innym gabinecie) nie będą w stanie spełnić tych wymogów, będą musiały zrezygnować z samodzielnej sterylizacji narzędzi?

20. W odniesieniu do poprzedniego pytania. Co z gabinetami w małych miejscowościach, które ze względu na dużą odległość od podmiotu świadczącego usługi sterylizacji są w stanie sterylizować narzędzia jedynie we własnym zakresie? Czy w tym przypadku jedynym rozwiązaniem będzie zmiana lokalu?

21. Z czego wynikają zacytowane powyżej wymagania dotyczące wielkości i lokalizacji stanowiska sterylizacji?

22. Czy jeśli sterylizacja jest wykonywana na koniec dnia, po zakończeniu świadczenia usług, nadal będzie obowiązywał odstęp 1,5 metra od stanowiska świadczenia usług?

23. W jaki sposób powinny być mierzone wspomniane 4m2? Czy jest to wyłącznie powierzchnia blatów, czy również obszar, w którym stoi pracownik wykonujący sterylizację?

Sterylizacja narzędzi przez firmy zewnętrzne

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 11. 1. Na potrzeby świadczonych usług, materiał skażony poddaje się dekontaminacji, obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację przeprowadzaną:
1) przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materiałów, zwany dalej „podmiotem zewnętrznym”, na podstawie umowy z tym podmiotem lub
2) na stanowisku sterylizacji.

24. Jaka jest definicja „wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi…”? Jakie wymagania musi spełniać taki podmiot?

25. Czy będzie opublikowana lista takich podmiotów?

26. Czy właściciel kilku gabinetów, który dotychczas sterylizowali narzędzia w jednym z nich, nadal będzie mógł to robić, czy w każdym z gabinetów będzie musiało być stworzone osobne stanowisko do sterylizacji?

27. Czy dopuszczalne będzie sterylizowanie narzędzi np. z dwóch gabinetów mających różnych właścicieli w jednym z nich, czy każdy z gabinetów będzie musiał przeprowadzać sterylizację we własnym zakresie?

Bezkolizyjny dostęp do umywalki w gabinecie kosmetycznym

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 8. 1. Usługi są świadczone:
(…)
4) wyłącznie przy zapewnionym bezkolizyjnym dostępie do umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą oraz odprowadzeniem ścieków do instalacji kanalizacyjnej.

28. Jaka jest definicja „bezkolizyjnego dostępu do umywalki”?

29. Czy jeśli dostęp będzie „bezkolizyjny” to w gabinecie może znajdować się jedna umywalka na kilka gabinetów zabiegowych?

30. Czy „bezkolizyjny” oznacza to samo pomieszczenie? Czy w przypadku otwartych drzwi (np. między dwoma gabinetami) możemy mówić o bezkolizyjnym dostępie? Czy chodzi również o lokalizację mebli w pomieszczeniu zabiegowym, które nie mogą z żadnej strony blokować dostępu do umywalki?

31. Czy to pojęcie w ostatecznej wersji rozporządzenia zostanie doprecyzowane, aby uniknąć różnic w interpretacjach w przypadku różnych kontrolujących osób?

32. Jak zdefiniować „bezkolizyjny dostęp do umywalki” w kontekście kosmetyczek mobilnych („usługi w miejscu wezwania”), wykonujących zabiegi w domu klienta. Czy jeśli po dojechaniu na miejsce, okaże się, że dostęp do umywalki nie będzie „bezkolizyjny”, kosmetyczka powinna odmówić wykonania usługi?

33. Czy zabiegi wykonywane przy stoiskach targowych na targach kosmetycznych będą musiały zniknąć? Co w kontekście targów kosmetycznych będzie uznane za „bezkolizyjny dostęp”.

“Wyspy paznokciowe” w galeriach handlowych

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 7. Niedopuszczalne jest świadczenie usług na wolnostojących stanowiskach zorganizowanych w komunikacji ogólnej budynków, w tym w holach i w ciągach dróg wewnętrznych budynków.

34. Czy jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w obecnym kształcie, będzie to oznaczało konieczność likwidacji „wysp” w galeriach handlowych, na których są świadczone usługi kosmetyczne w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia?

35. Jakie możliwości będzie miał właściciel takiego gabinetu, jeśli jest zobowiązany np. wieloletnią umową na wynajem powierzchni, a zerwanie takiej umowy będzie wiązało się z wysokimi karami? Czy będzie jakakolwiek możliwość „zalegalizowania” takiego gabinetu?

Częstotliwość wykonywania testów biologicznych

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia (Załącznik nr 3):

8. Wskaźniki biologiczne stosuje się:
1) przy sterylizacji parowej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;

36. Skąd tak duża częstotliwość wykonywania testów biologicznych, w kontekście niewielkiej częstotliwości sterylizacji przeprowadzanych w gabinetach kosmetycznych (w porównaniu np. ze szpitalami)? Z relacji właścicieli gabinetów kosmetycznych wynika, że w sporej części przypadków wykonywanie takich testów do tej pory było wymagane 2 razy w roku lub raz na kwartał. Z zaleceń jednego z producentów testów również wynika, że należy je przeprowadzać raz na kwartał. Tak duża częstotliwość wykonywania testów generuje duże dodatkowe koszty. Istotne są również trudności logistyczne w przypadku mniejszych miejscowości, które nie mają dostępu do punktu przeprowadzającego takie badania.

37. Czy będzie jasno określony czas, w którym test należy dostarczyć do badania oraz formę, w jakiej należy to zrobić. Z relacji właścicieli gabinetów wynika, że w niektórych miejscach jest możliwa wysyłka, w innych należy dostarczyć osobiście. Różnice dotyczą również zalecanego czasu od wykonania do dostarczenia testu do badania.

38. Ogólnie w odniesieniu do dokumentacji procesu sterylizacji: w rozporządzeniu nie ma na ten temat informacji, a dotychczas pojawiały się lokalnie takie wymagania: czy dokumentacja sterylizacji powinna dodatkowo znajdować się również w kartach klienta?

Transport narzędzi i odpadów – kosmetyczki mobilne

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

5. Przy świadczeniu usług na wezwanie używa się opakowań transportowych zamykanych, łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, zamoczenie i produktów biobójczych służących do dezynfekcji.
6. Opakowania transportowe, o których mowa w ust. 5, stosuje się oddzielnie do przenoszenia:
1) materiału sterylnego, pozostałych czystych wyrobów, narzędzi, produktów kosmetycznych i produktów do zabiegu w sposób zabezpieczający je przed wtórnym zanieczyszczeniem;
2) odpadów oraz zużytych narzędzi, wyrobów i materiałów wielorazowego użytku w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

39. Czy z tego fragmentu wynika, że narzędzia przeznaczone do sterylizacji i odpady medyczne powinny być transportowane w jednym pojemniku, podczas gdy w gabinecie stacjonarnym odpady trafiają do pojemnika na odpady medyczne i są transportowane przez firmę zajmującą się ich utylizacją. Czy to właściwa interpretacja?

40. Czy odpadów medycznych nie należy składować osobno, dodatkowo z podziałem na różne kategorie odpadów?

41. Co z ich transportem, który jest przecież regulowany innymi przepisami?

42. Czy osoby „świadczące usługi na wezwanie” powinny posiadać lodówkę do przewozu odpadów?

Wysokość płytek na ścianach

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

9. W szatni, łaźni, łazience, pralni, umywalni, w kabinie natryskowej, hali niecki basenowej lub urządzeń do schładzania ciała oraz ustępu:
1) posadzka jest zmywalna i nieśliska,
2) każda ściana ma powierzchnię zmywalną do wysokości co najmniej 2 m
– i jest odporna na działanie wilgoci, i umożliwia stosowanie środków do utrzymania czystości i produktów biobójczych służących do dezynfekcji.

43. Z czego wynika potrzeba podniesienia wysokości płytek (lub innej powierzchni zmywalnej) z 1,6 m (w rozporządzeniu z 2004 roku) do 2 m?

44. Czym uzasadniona jest obecność powierzchni zmywalnej właśnie takiej wysokości w szatniach?

Kolejność czynności w procesie dekontaminacji

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 11. 1. Na potrzeby świadczonych usług, materiał skażony poddaje się dekontaminacji, obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację przeprowadzaną:

45. Z czego wynika zmiana kolejności czynności w stosunku do rozporządzenia z 2004, w którym czytamy:

2. Narzędzia lub ich części, których stosowanie:
1) nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie czyści się, myje i dezynfekuje;
2) powoduje naruszenie ciągłości tkanek, po każdym użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje.

“Jednorazowe” kosmetyki

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

5) niedopuszczalne jest ponowne użycie:
a) wyrobów i narzędzi wielorazowego użytku, wykorzystanych przy świadczeniu usługi innemu usługobiorcy, przed poddaniem ich stosownie do przeznaczenia procesom, o których mowa w pkt 2, 4 albo w § 11,
b) wyrobów i narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku, w tym igieł,
c) produktu kosmetycznego lub produktu do zabiegu z pojemnika lub opakowania, z którego pobierano bezpośrednio ten produkt narzędziem lub wyrobem przy świadczeniu usługi innemu usługobiorcy.

46. Jak należy interpretować ten zapis? Rozważmy następującą sytuację: kosmetyczka pobiera z opakowania maski algowej (dołączoną do niego miarką) odpowiednią ilość maski, którą następnie wsypuje do osobnej miski, a opakowanie maski zamyka. Czy nie może ona wykonać tej samej czynności przy świadczeniu usług dla kolejnej klientki?

47. Co ze stosowaniem np. lakierów hybrydowych? Czy kosmetyczka powinna mieć dla każdej klientki nowy lakier, który wyrzuci po wykonaniu zabiegu?

48. Czy po wejściu w życie rozporządzenia w gabinetach będą mogły być stosowane wyłącznie jednorazowe sety z produktami lub produkty z pompką/w tubie? To znacznie zwiększy koszty wykonywania zabiegów, podniesie ceny usług w branży kosmetycznej, a także spowoduje ogromne trudności z dostępem do produktów kosmetycznych. Nie każdy producent oferuje jednorazowe sety lub produkty z pompką/w tubie. W przypadku wielu typów produktów jest to technicznie niemożliwe.

49. Czy w kontekście zacytowanego fragmentu i związanych z nim wątpliwości, Ministerstwo przewiduje opracowanie konkretnych wytycznych dla manicurzystek, stylistek paznokci i wizażystek – te grupy będą miały największy problem z interpretacją i praktycznym wdrożeniem tego zapisu.

Przechowywanie dokumentacji z procesu sterylizacji

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 11. 1. Na potrzeby świadczonych usług, materiał skażony poddaje się dekontaminacji, obejmującej mycie, dezynfekcję i sterylizację przeprowadzaną:
1) przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materiałów, zwany dalej „podmiotem zewnętrznym”, na podstawie umowy z tym podmiotem lub
(…)
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i protokoły, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są przechowywane w obiekcie przez okres 10 lat.

i

fragmentu załącznika numer 3 do projektu rozporządzenia:

II. Dokumentowanie sterylizacji
(…)
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.

50. Z czego wynika konieczność aż 10-letniego przechowywania dokumentacji?

51. Dlaczego wymóg przechowywania dokumentacji w obiekcie dotyczy wyłącznie właścicieli gabinetów, które zlecają sterylizację innym firmom, a właścicieli gabinetów, którzy wykonują ją samodzielnie już nie?

Sprzęt do makijażu permanentnego a sterylizacja

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

4) w przypadku wyrobów i narzędzi wielokrotnego użytku wykonanych z materiałów uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji, dopuszcza się dezynfekcję wysokiego poziomu przy użyciu produktów biobójczych o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym i sporobójczym;

52. Czy jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w obecnym kształcie, nie będzie można używać aparatów do makijażu permanentnego z wymiennymi igłami? Takie urządzenie może mieć potencjalnie kontakt z krwią, a ze względu na fakt, że jest to urządzenie elektryczne, nie może być poddane klasycznej sterylizacji, ani dezynfekcji wysokiego poziomu.

Fryzjerzy a rękawiczki

W odniesieniu do fragmentu projektu rozporządzenia:

§ 8. 1. Usługi są świadczone:
1) z zachowaniem zasad higieny, w tym higieny rąk, które myje się lub dezynfekuje zgodnie z procedurą mycia i dezynfekcji rąk;
2) przy użyciu rękawic jednorazowego użytku, zapewniających odpowiedni poziom ochrony rąk stosownie do podejmowanej czynności, w przypadku:
a) zabiegu, w trakcie którego dochodzi lub może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich lub kontaktu z błonami śluzowymi,

53. Czy z tego punktu można wysnuć wniosek, że fryzjerzy powinni strzyc włosy w rękawiczkach?

Problemy związane z całą treścią projektu rozporządzenia

W ODNIESIENIU DO CAŁOŚCI PROJEKTU:

54. W ocenie dużej części środowiska, projekt rozporządzenia obejmie głównie legalnie działające gabinety, podczas gdy najwięcej zagrożeń w kontekście sanitarno-epidemiologicznym generują osoby pracujące w domu, bez wykształcenia i stosownych kwalifikacji. Jakie rozwiązania przewiduje Ministerstwo, żeby ograniczyć ten problem?

55. Wymogi, które projekt rozporządzenia nakłada na właścicieli gabinetów, mogą przyczynić się do wzrostu cen usług kosmetycznych. W wyniku tego, usługi osób pracujących bez kwalifikacji i bez zarejestrowanej działalności staną się dla klientów bardziej konkurencyjne. W jaki sposób Ministerstwo zapobiegnie realizacji takiego niekorzystnego i niebezpiecznego scenariusza?

56. W jaki sposób będą kontrolowane osoby, które nie mają zarejestrowanej działalności, nie odprowadzają podatków i nie figurują w żadnych rejestrach?

57. Czy Ministerstwo dysponuje danymi, jak wiele jest takich osób?

58. W jaki sposób będą kontrolowane osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną?

59. Czy Ministerstwo dysponuje danymi, jak wiele jest takich osób?

60. Czy są planowane działania mające na celu ograniczenie prawa do wykonywania zabiegów kosmetycznych osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji? Jeśli tak, to jakie i w jakim terminie?

61. Jakie wymagania sanitarne są przewidziane dla gabinetów medycyny estetycznej, które nie prowadzą działalności leczniczej, a działalność w zakresie poprawiania urody?

62. Jakie wymagania obowiązują gabinet, w którym pracuje zarówno kosmetyczka/kosmetolog, jak i lekarz zajmujący się zabiegami związanymi z poprawianiem urody?

63. Czy rozporządzenie obejmie również obiekty, w których są świadczone usługi piercingu? To samo pytanie w kontekście usług tzw. modyfikacji ciała. Często są one związane z salonami tatuażu, ale nie zawsze. Biorąc pod uwagę zakres wykonywanych tam zabiegów (np. wszczepianie implantów magnetycznych, wszczepianie implantów silikonowych, skaryfikacje, rozcięcie języka itd.), takie obiekty powinny podlegać szczególnej kontroli. Można również przypuszczać, że stanowią one poważniejsze zagrożenie epidemiologiczne niż np. salon manicure.

64. Czy w toku prac nad rozporządzeniem rozważano zróżnicowanie wymagań dla gabinetów wykonujących różne rodzaje zabiegów kosmetycznych (np. przedłużanie rzęs, mezoterapia, zabiegi pielęgnacyjne)? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to dlaczego z tego zrezygnowano?

65. Czy planowane jest stworzenie mechanizmów ujednolicających wymagania sanitarnohigieniczne dla wszystkich gabinetów na terenie kraju w kwestiach nieuregulowanych omawianym rozporządzeniem? Do tej pory często dochodziło do sytuacji, w których zalecenia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych różniły się między sobą. Różne były także interpretacje przepisów ze strony osób kontrolujących. Do kogo i w jakiej formie mogą zwracać się właściciele gabinetów kosmetycznych w przypadku wątpliwości w tym zakresie?

66. Czy rozporządzenie dotyczy również gabinetów podologicznych, trychologicznych i salonów makijażu? Te dziedziny są zwyczajowo przypisywane do kosmetyki, jednak czy nie byłoby zasadne precyzyjne dookreślenie również tej kwestii?

67. Jaka jest szacowana data ukończenia prac nad rozporządzeniem i jego publikacji?

68. Czy zagadnienia i problemy nakreślone w powyższych pytaniach będą rozważone w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia?

Problemy związane z innymi zapowiadanymi regulacjami

W ODNIESIENIU DO ZAPOWIEDZI INNYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH BRANŻY KOSMETYCZNEJ:

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 26-02-2019 znalazłam zapowiedź zmian innych przepisów dotyczących gabinetów kosmetycznych. Pani Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia napisała m.in. (15-03-2019):

Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów medycyny, zabiegi związane z ingerencją w tkanki powłok skórnych, powinny być wykonywane wyłącznie przez lekarzy, jako przedstawicieli grupy zawodowej legitymującej się specjalistycznym zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej, dlatego nie wyklucza się podjęcia w toku nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i przepisów wykonawczych do niej, ponownej dyskusji na temat włączenia medycyny estetycznej do katalogu umiejętności lekarskich.

69. Jaka jest definicja „ingerencji w tkanki powłok skórnych”?

70. Czy jest to szersze pojęcie niż często stosowane „przerywanie ciągłości skóry”?

71. Czy zakaz wykonywania przez kosmetyczki/kosmetologów zabiegów związanych z „ingerencją w tkanki powłok skórnych” nie stoi w sprzeczności z zapisami (omawianego powyżej) projektu rozporządzenia, w którym mamy dokładnie opisane postępowanie w sytuacjach „naruszenia ciągłości tkanek”.

72. Czym w praktyce różni się „naruszenie ciągłości tkanek” od „ingerencji w tkanki powłok skórnych”?

73. Na jakim etapie są obecnie prace nad wspomnianymi regulacjami?

74. Jacy przedstawiciele środowiska kosmetycznego biorą w nich udział?

75. Czy jest planowane stworzenie listy zabiegów, które mogą wykonywać kosmetyczki i kosmetolodzy?

76. Czy sytuacja, w której regulacją wymagań związanych z prowadzeniem działalności gabinetów kosmetycznych (omawiane rozporządzenie) zajmuje się Ministerstwo Zdrowia, a kwestiami związanymi z kształceniem inne resorty, jest zdaniem Ministerstwa optymalna?

77. Czy w obliczu zapowiadanych przez Ministerstwo regulacji, nie byłoby zasadne, aby zmienić ten stan rzeczy i rozpatrywać wspólnie ewentualne regulacje związane z uprawnieniami do zabiegów związanych z poprawianiem urody przez lekarzy, kosmetyczki i kosmetologów? Tym bardziej że wymagania sanitarnohigieniczne dla gabinetów kosmetycznych rosną. Środowisko kosmetyczne również dostrzega konieczność regulacji w tym zakresie. Wspólne działanie na pewno pomogłoby stworzyć dobre regulacje.

78. Czy jest planowane wpisanie kosmetyczki lub kosmetologa na listę zawodów medycznych?

Będę bardzo wdzięczna za przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania oraz uwzględnienie podejmowanych przez nas problemów w dalszych pracach nad rozporządzeniem i ewentualnymi dalszymi regulacjami, które będą obejmować pracę gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich.

Z poważaniem,
Anna Wydra Nazimek
redaktor w portalu Gabinet od zaplecza

To list do Ministerstwa Zdrowia. Niemal identyczny został przeze mnie wysłany do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który odpowiada za prace nad rozporządzeniem.


Chcesz dostać informację o odpowiedziach?

Jeśli chcesz być na bieżąco, dostać informację o odpowiedziach na powyższe pytanie i śledzić prace nad nowym rozporządzeniem, zapisz się na newsletter TUTAJ i na powiadomienia TUTAJ.


Chcesz listę wszystkich zmian zawartych w nowym projekcie rozporządzenia?

Jest ich w sumie kilkadziesiąt. Postanowiłam zrobić naprawdę rzetelną analizę. Wzięłam stare i nowe rozporządzenie, pocięłam je na kawałki i przyporządkowałam w tabeli fragmenty odnoszące się do tych samych tematów. To dwie kolumny. W trzeciej wylistowałam dla Ciebie najważniejsze zmiany i wypisałam ich praktyczne konsekwencje.

W ten sposób powstał e-book, w którym znajdziesz:

  • obszerne porównanie obu dokumentów,
  • obszerną listę zmian i ich praktycznych konsekwencji,
  • analizę najważniejszych fragmentów uzasadnienia do rozporządzenia,
  • szczegółową listę zmian, które mają okres przejściowy, czyli wchodzą w życie po upływie 6 lub 24 miesięcy od momentu wejścia w życie rozporządzenia,
  • listę najważniejszych zmian zawartych w załącznikach do rozporządzenia.

W toku prac nad rozporządzeniem, mogą pojawić się zmiany. Jeśli tak się stanie, otrzymasz ode mnie bezpłatnie aktualizację dokumentu. Pamiętaj jednak, że aby otrzymać aktualizację, musisz być zapisana na newsletter (jeśli nie jesteś lub nie wiesz, czy jesteś – zaznacz przy zakupie, że chcesz się zapisać).

Będę Cię również informować mailowo o wszystkich kluczowych zmianach oraz przede wszystkim o tym, że rozporządzenie ma już datę wejścia w życie.

W sumie 44 strony rzetelnej analizy!

W momencie, w którym nowe rozporządzenie zostanie oficjalnie opublikowane, będziesz miała tylko 3 miesiące na wdrożenie większości zaleceń – warto przygotować się na zmiany już teraz!

E-booka możesz kupić TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym