Robisz makijaż permanentny? Masz studio tatuażu? Zobacz, co znalazło się w informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeznaczonej dla osób wykonujących takie usługi.

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano (klik) informację dotyczącą tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego. Komunikat ten jest związany, jak to określono, z pojawiającymi się informacjami odnośnie niebezpiecznych tuszy do tatuaży lub makijażu permanentnego.

Myślę więc, że możemy potraktować ten materiał jako przypomnienie najważniejszych zasad bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem tego rodzaju produktów.


Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przypomina, że:

Niezależnie od wprowadzenia tuszu do skóry lub błony śluzowej, rozpuszczalne składniki mieszaniny mogą przedostawać się do krwi, wywołując skutki ogólnoustrojowe. Metabolizm barwników w skórze oraz ich rozkład z powodu narażenia na promieniowanie słoneczne i promieniowanie laserowe mogą prowadzić do uwalniania w organizmie niebezpiecznych związków.

Na potrzeby tatuowania należy stosować wyłącznie mieszaniny opatrzone następującą informacją „Mieszanina przeznaczona do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”.


Co powinno znaleźć się na etykiecie pigmentu?

Etykieta takiego pigmentu powinna zawierać następujące informacje: numer partii, wykaz składników i o ile wynika to ze składu produktu informacje o:

  • zawartości regulatorów pH,
  • obecności związków niklu i chromu (VI) (stężenie w produkcie dla niklu nie może przekraczać 0,0005 % dla chromu 0,00005 %) oraz ostrzeżenie „Może powodować reakcje alergiczne”.
  • instrukcji bezpieczeństwa na potrzeby używania.

Obowiązek informowania klientów

GIS przypomina również, że:

Przed użyciem mieszaniny do tatuowania osoba wykorzystująca taką mieszaninę jest zobowiązana do przekazania osobie poddawanej zabiegowi informacji umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania.

GIS zachęca również potencjalnych klientów do zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości:

Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed wykonywaniem tatuażu i makijażu permanentnego tuszami nieoznaczonymi zwrotem „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu permanentnym”. Przypadki wykorzystywania tuszów niezgodnych z wymaganiami należy zgłaszać do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Przepisy regulujące skład i oznakowanie pigmentów

Na końcu komunikatu GIS znajdziemy odniesienie do przepisów regulujących opisane wyżej kwestie:

Wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/2081. Jest to rozporządzenie zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W rozporządzeniu określono wymagania odnośnie składu oraz znakowania tuszy.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym