Z jakich dodatkowych opcji pomocy będzie mógł skorzystać właściciel salonu beauty w związku z wejściem w życie drugiej “tarczy antykryzysowej”? Poniżej znajdziesz listę kluczowych zmian.

Przypominam, że opcje pomocy dostępne przed wejściem w życie “drugiej tarczy” są dostępne w tym artykule. W najbliższych dniach postaram się go uzupełnić treściami z artykułu, który czytasz w tej chwili oraz innymi, drobnymi zmianami – żeby wszystko było w jednym miejscu.

W tym artykule koncentruję się wyłącznie na zmianach w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Informacja techniczna: wszystkie przepisy, które cytuję w tym artykule (chyba, że jest informacja o innym źródle) pochodzą z drugiej “tarczy antykryzysowej”, czyli z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (klik).

1) Zmiany w zwolnieniach z ZUS

Kluczowe zmiany:

  • zwolnieniem z ZUS zostały objęte salony założone między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 (wcześniej nie były),
  • częściowym (50%) zwolnieniem z ZUS zostały objęte salony zatrudniające od 10 do 49 pracowników.

Ważne! Poniżej (pod cytatami z przepisów) piszę o jeszcze jednej zmianie, która miała być, ale… Więcej informacji poniżej.

Podstawa prawna:

65) w art. 31zo:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. (…)

c) w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”

Zapowiadałam jeszcze trzecią ważną zmianę, z którą jest mały problem. Na stronach rządowych (klik) czytamy:

Ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).

Skąd ta zmiana? Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które zostały znacznie ograniczone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów o dzieło korzystne na poziomie 50 proc. uzyskiwanego przychodu. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Takie informacje pojawiały się też w mediach. Szukałam, szukałam w ustawie i nie znalazłam. Zaczęłam więc drążyć i natknęłam się na ten artykuł z rp.pl, w którym czytamy:

Nowa tarcza antykryzysowa nie przewiduje, wbrew zapewnieniom resortu rodziny i pracy, że wszyscy samozatrudnieni będę mogli nie płacić ZUS. To może być efekt kuriozalnej pomyłki w Sejmie.

Resztę doczytaj sobie w artykule.

Więc pytanie, czy to faktycznie pomyłka wynikająca z bałaganu (i wkrótce to poprawią), czy z tego zrezygnowali. Czas pokaże.

2) Zmiany w świadczeniu postojowym

Kluczowe zmiany:

  • dla prowadzących działalność: zniknął próg przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; pozostał jedynie wymóg spadku obrotów o 15%,
  • dla umów cywilnoprawnych: ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które podpisały umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia (wcześniej był to 1 luty),
  • z postojowego można skorzystać nie raz, a trzy razy.

Podstawa prawna:

34) w art. 15zq:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.”,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;”;

i

35) w art. 15zr:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”,

i

37) po art. 15zu dodaje się art. 15zua w brzmieniu:
„Art. 15zua. 1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zu ust. 1.
2. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zu ust. 1.
3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.”;

3) Zmiany w mikropożyczce

Kluczowe zmiany:

  • o mikropożyczkę mogą się starać również przedsiębiorcy, którzy nie mają pracowników,
  • warunkiem umorzenia pożyczki będzie prowadzenie działalności przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki.

Podstawa prawna:

40) w art. 15zzd:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”,

Już wkrótce kolejne materiały – obserwuj newsy!

Mam pytanie…

Kolejna tarcza wygeneruje zapewne mnóstwo nowych pytań. Ja (jak już wielokrotnie wspominałam) nie czuję się kompetentna, żeby na nie odpowiadać, ale jest bardzo duża szansa, że w najbliższych dniach zorganizuję FB LIVE z radcą prawnym Iloną Przetacznik. Szczegóły już niebawem na FB i w newsletterze.

P.S. Dziś jest ostatni dzień promocyjnej, premierowej ceny (37 zł zamiast 67 zł) na e-booka Muzyka w salonie beauty – Wszystko, co musisz wiedzieć! Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w BAZIE WIEDZY.

baza wiedzy koronawirus salon beauty baner
podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym