Wczoraj pojawiło się rozporządzenie, które wprowadza zapowiedziane na ostatniej konferencji Ministerstwa Zdrowia zmiany. Salony kosmetyczne i fryzjerskie wracają do pracy, ale nie we wszystkich województwach. 

Które salony mogą pracować?

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) wprowadzono zmiany w brzmieniu “naszego” punktu, który wcześniej był już zresztą kilka razy zmieniany…

W ostatnich dniach obowiązywał następujący zapis:

22. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

Nowe rozporządzenie zmienia ten zapis na: 

22. Do dnia 3 maja 2021 r. na obszarze województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

22a. Do dnia 3 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne na obszarze innym niż określony w ust. 22, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Kiery rozporządzenie wchodzi w życie?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. c–e, które wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Ten “§ 1 pkt 2 lit. c–e” to między innymi właśnie nasze zapisy.

Wnioski:

  • dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego – nic się nie zmienia; nadal obowiązuje zakaz pracy i jest w nim ciągłość,
  • zakaz dla tych województw obowiązuje do 3 maja – do tego dnia zapewne pojawi się już kolejne rozporządzenie zezwalające na pracę od 4 maja (oby!) lub przedłużające zakaz (oby nie!) – konferencja w tej sprawie została zapowiedziana na środę, 28 kwietnia,
  • dla pozostałych województw: podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie – zakaz pracy zostaje zniesiony (poprzedni obowiązuje do 25 kwietnia),
  • rozporządzenie (konkretnie punkty z pozwoleniem dla nas) wchodzi w życie 26 kwietnia – 26 kwietnia jest więc pierwszym dniem, w którym te 11 województw może legalnie wrócić do pracy.

Co z salonami w galeriach handlowych?

Tutaj również mamy pozwolenie na pracę w 11 województwach. W nowym rozporządzeniu czytamy:

w ust. 25 w pkt 2 w lit. n średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o w brzmieniu:
„o) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); wyłączenie to nie dotyczy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego;”.

Zaktualizowany przepis ze starego rozporządzenia brzmi więc teraz następująco:

25. Do dnia 3 maja 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

(…)

o) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); wyłączenie to nie dotyczy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Zasady dla salonów w galeriach są więc takie same, jak dla salonów poza galeriami – w 5 województwach (dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie i wielkopolskie) nie można pracować, w 11 województwach (podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie) można pracować. Jest jednak pewien wyjątek:

25. Do dnia 3 maja 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Salony w galeriach handlowych na wyspach nie mogą działać w żadnym z 16 województw. 


Co z salonami masażu, solariami itd.?

Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, ale krążą plotki, jakoby zakaz pracy został również zniesiony dla solariów i salonów masażu, czyli PKD 96.04.Z. Nic takiego nie ma miejsca.

W TYM artykule opisałam wszystkie zasady obowiązujące po zamknięciu. Po jego napisaniu zmieniały się jedynie daty – przedłużano zakazy. Teraz mamy pierwszą zasadniczą zmianę, czyli “uwolnienie” salonów w 11 województwach. Poza tym zupełnie NIC się nie zmienia. Wszystko, co było zakazane do tej pory (oczywiście w kontekście salonów, bo np. zmian listy wyłączeń z zakazu noclegów w hotelach nie analizuję), nadal jest zakazane. 

Salony masażu, solaria i inne obiekty świadczące usługi w ramach PKD PKD 96.04.Z nadal mają zakaz pracy.


Podsumowując wszystkie stare i nowe zapisy, wychodzi nam coś takiego:


Kiedy kolejne zmiany?

Kolejną konferencję dotyczącą obostrzeń zapowiedziano na środę, 28 kwietnia, choć trzeba mieć na uwadze, że te konferencje bywają przekładane.

Zapowiedzi są takie, że na tej konferencji zostanie przekazany szczegółowy “plan odmrażania” na najbliższe tygodnie. 

Nie wiemy, czy salony w 5 zamkniętych na razie województwach zostaną otwarte po majówce, ale biorąc pod uwagę regularne spadki statystyk zakażeń, jest na to spora szansa. To oczywiście tylko moje przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić. Trzeba mieć też na uwadze, że w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, “odmrażanie” może zwolnić.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :