Dziś na stronach Ministerstwa Rozwoju pojawiły się nowe wytyczne sanitarne dla masażystów. 

Poniżej pełna treść wytycznych.

Wytyczne sanitarne dla salonów masażu i masażystów

Wytyczne dla funkcjonowania salonów masażu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju z GIS. Konsultacja: Towarzystwo Masażystów Polskich.

Celem wdrażanych procedur jest:

 • dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników salonu (usługodawcy) i klientów (usługobiorcy),
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,
 • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi. 
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie.
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/osoby świadczącej usługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta/usługobiorcy.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.

1. Należy poinformować pracowników i klientów (przed przyjściem do salonu), że nie mogą przychodzić do pracy/ na zabieg wówczas, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną, chorą, izolowaną lub przebywającą
na kwarantannie.

2. Zaleca się pouczenie pracowników, aby w przypadku podejrzenia zakażenia powstrzymali się od wychodzenia z domu oraz niezwłocznie skonsultowali się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia udali się transportem indywidualnym do najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego.

3. Należy poinformować pracowników o konieczności stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/koronawirus/, http://www.gis.gov.

4. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach i z zachowaniem co najmniej 1,5 metrów odległości pomiędzy osobami.

5. Konieczność dezynfekcji kozetki, blatów, sprzętu wielorazowego użytku do masażu, sprzętu komputerowego, oparć foteli, klamek (w tym okiennych), uchwytów, włączników światła oraz AGD w ramach pomieszczeń socjalnych i innych powierzchni dotykowych preparatem dezynfekującym – odnotowanie tego faktu w rejestrze za podpisem.

6. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

7. Częste i regularne wietrzenie pomieszczeń. Nie zaleca się używania klimatyzacji.

8. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.

9. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.

10. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Klient/usługobiorca przy wejściu do salonu dezynfekuje lub myje ręce. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk. Należy poinstruować klienta, w jaki sposób skutecznie myć oraz dezynfekować ręce oraz dopilnować, aby każdorazowo wykonał te czynności poprawnie. Rekomenduje się zainstalowanie bezdotykowych automatów z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Klient/usługobiorca powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Klient/usługobiorca przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

– w stosunku do pracowników salonu:

 1. regularne i częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z załączoną instrukcją. Osuszanie wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych.
 2. unikanie dotykania twarzy,
 3. obowiązkowe noszenie przyłbic bądź jednorazowych maseczek przez masażystów oraz rekomendowane noszenie rękawiczek, kiedy to możliwe.
 4. dezynfekcja stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca – każdorazowo po wizycie klienta/usługobiorcy,
 5. sprzątanie i mycie podłóg – na bieżąco w miarę potrzeb,
 6. utrzymywanie toalet w czystości, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych w toaletach;

– w stosunku do klientów/usługobiorców:

 1. obowiązkowe noszenie maseczek przez klientów/usługobiorców za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy,
 2. zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku,
 3. dezynfekcja rąk przed i po wizycie w gabinecie,
 4. ograniczenie czasu spędzanego przez klientów/usługobiorców w salonie do minimum niezbędnego w celu zrealizowania usługi;

– związane z warunkami pracy:

 1. zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie – minimum 2 metry pomiędzy klientami. Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta ekrany ochronne (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami; przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza, łatwo poddającego się czyszczeniu i mieć minimalny wymiar 2 m x 1,5 m.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. po wykonaniu usługi następuje dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca),
 2. wywietrzenie pomieszczenia, jeśli jest taka możliwość,
 3. od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta/usługobiorcy powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

Ponadto rekomenduje się:

 1. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne) – decyzję w tej sprawie podejmuje osoba świadcząca usługę.
 2. Grafik pracy pracowników/osób świadczących usługi oraz grafik przyjęć klientów/usługobiorców należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się klientów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać kontaktu pracowników w przypadku pracy zmianowej.
 3. Należy w miarę możliwości tak zorganizować poruszanie się klientów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 4. Instrukcja prawidłowego mycia rąk powinna znajdować się przy każdym węźle sanitarnym w gabinecie, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/osoby świadczącej usługi

1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta/usługobiorcy

1. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient/usługobiorca nie powinien korzystać z usług. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112.

2. Ustalenie listy pracowników/osób świadczących usługi oraz klientów/usługobiorców obecnych w tym samym czasie w salonie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

3. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient/usługobiorca (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Wytyczne dla innych branż (salonów kosmetycznych, fryzjerskich,  tatuażu, piercingu i dla solariów) znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym